Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

Klinika Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego została powołana jako Klinika Endokrynologiczna w roku 1973 a w roku 1993 została przekształcona w Katedrę.

W skład Kliniki Endokrynologii wchodzą 45 ? łóżkowy oddział szpitalny (obejmujący 5-łóżkowy odcinek Intensywnej Opieki Metabolicznej i 4-łóżkowy odcinek przeznaczony do stacjonarnego leczenia jodem radioaktywnym), ambulatorium przyjmujące ponad 12 tysięcy chorych rocznie z Poradnią Endokrynologiczną, Poradnią Diabetologiczną oraz Poradnią Leczenia Otyłości i Zapobiegania Miażdżycy (we współpracy z Katedrą Biochemii Klinicznej). Zaplecze diagnostyczne i naukowe Kliniki tworzą cztery Pracownie: Pracownia Medycyny Nuklearnej, Radioimmunologii, Ultrasonografii i Biopsji Cienkoigłowej Tarczycy oraz Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego.


Ostatnio Klinika przeszła remont, który wymaga jeszcze uzupełniających czynności, ale aktualnie ma w pełni przygotowane do przyjęcia chorych, 45 łóżek w salach 2,3,4 i 5 ? osobowych z bardzo dobrym standardem.

Personel Kliniki stanowi: 20 lekarzy, 28 pielęgniarek, 4 dietetyczki, 11 analityków, 3 pielęgniarki - rejestratorki. Klinika zatrudnia 1 profesora, 1 docenta oraz 7 asystentów na etatach nauczycieli akademickim, wszyscy ze specjalnością z endokrynologii i jedna osoba ze specjalnością z medycyny nuklearnej.

Klinika ma uznaną pozycję międzynarodową. Uprzedni Kierownik Kliniki jest ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz ekspertem Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz członkiem Grupy Epidemiologicznej Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą. W Klinice zatrudnionych jest również 6 asystentów na etatach Szpitala Uniwersyteckiego, z których 2 osoby mają również specjalizację z endokrynologii, a pozostałe są w trakcie specjalizacji. Oprócz tego w Klinice odbywa stały staż 6 doktorantów. W Pracowniach zatrudnione są 3 osoby na etatach technicznych z wyższym wykształceniem i 7 analityków.Klinika Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego prowadzi działalność diagnostyczną wszystkich schorzeń układu endokrynnego w oparciu o najnowsze techniki pomiarowe: badania laboratoryjne oraz izotopową analizę obrazkową. Obejmuje to wszystkie obszary diagnostyczne diagnostyki obrazowej statycznej w zakresie: tarczycy, przysadki, układu kostnego i przytarczyc, płuc i żołądka oraz statycznej i dynamicznej wątroby, serca, nerek i mózgu.

Pracownia Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownią Radioimmunologii dysponują najnowszą aparaturą typu gamma-kamera jak również pełnym zakresem metod radioimmunologicznych, immunoenzymatycznych oraz immunoluminescencyjnych, służących do pomiaru stężenia hormonów w płynach ustrojowych. Pracownia Radioimmunologii wyposażona jest w sprzęt pomiarowy najnowszej generacji, który stwarza możliwość wykonania oznaczeń i uzyskania wyników w ciągu 24 godzin.

Pracownia Ultrasonografii i Biopsji Cienkoigłowej Tarczycy służy w pierwszym rzędzie szybkiej diagnostyce tarczycy i nastawiona jest na wczesną diagnostykę raka tarczycy oraz monitorowanie efektów leczenia.

Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego powołana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Ministra Zdrowia, przeprowadza analizy i dostarcza standaryzowanych danych na temat epidemiologii cukrzycy, wola i raka tarczycy.

Klinika prowadzi działalność leczniczą w odniesieniu do wszystkich jednostek chorobowych układu endokrynnego, poza narządem rodnym kobiety. Terapia ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie etapy: od wczesnej diagnostyki, poprzez leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne, we współpracy z kompetentną Kliniką Chirurgiczną oraz Neurochirurgiczną ? w odniesieniu do przysadki - z uwzględnieniem rentgenoterapii. Postępowanie pooperacyjne jest włączone do cyklu terapeutycznego, gdzie ustala się zasady leczenia substytucyjnego pod kontrolą laboratoryjną i ambulatoryjną.

Kompleksowy model terapeutyczny ma szczególne znaczenie dla chorób nowotworowych układu endokrynnego, szczególnie raka tarczycy, gdzie obejmuje on wszystkie etapy postępowania od analizy obrazkowej przy pomocy ultrasonografii lub scyntygrafii izotopowej, poprzez biopsję cienkoigłową, cytologię, następnie zabiegi operacyjne, postępowanie pooperacyjne oraz leczenie I 131.

Klinika specjalizuje się w leczeniu oftalmopatii naciekowej w przebiegu choroby Graves ? Basedowa metodą łączoną: farmakologiczną, naświetlaniami energią promienistą oraz w razie potrzeby operacyjnym odciążeniem oczodołów (we współpracy z odpowiednimi Klinikami Szpitala Uniwersyteckiego).

Klinika Endokrynologii prowadzi również diagnostykę i leczenie otyłości, anoreksji oraz diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany lipidowej (we współpracy z Katedrą Biochemii Klinicznej).

Jako ośrodek referencyjny w zakresie endokrynologii przyjmujemy z całego regionu Polski południowo ? wschodniej wszystkie ostre powikłania chorób układu dokrewnego grożące życiu.

Nowoczesne zaplecze diagnostyczne Kliniki oraz współpracujące z nami inne jednostki Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie analizy obrazkowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), diagnostyki histopatologicznej chorób nowotworowych układu endokrynnego, jak również unikalnych badań biochemicznych, stwarzają możliwość diagnostyki i leczenia rzadkich zespołów endokrynologicznych.Główny nurt badawczy Kliniki to medycyna zapobiegawcza połączona z epidemiologią, identyfikacją i eliminacją czynników ryzyka. Klinika jest siedzibą Zespołu ds. Narodowego Programu Walki z Cukrzycą oraz ośrodkiem koordynacyjnym programu zamawianego Ministra Zdrowia pt.: ?Prewencja pierwotna i wtórna oraz jej wpływ na wskaźniki epidemiologiczne i ekonomiczne w I i II typie cukrzycy w populacji polskiej?, obecnie w fazie realizacji wniosków wdrożeniowych, jak również siedzibą Polskiej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu i ośrodkiem koordynacyjnym programu resortowego pt.: ?Narodowy Program Eliminacji Niedoboru Jodu?. W zapleczu obu programów działa Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego, która jest referencyjną jednostką opracowującą standaryzowane dane epidemiologiczne dla Ministerstwa Zdrowia w ramach wspomnianych wyżej programów. Drugi obszar badawczy to standaryzowany rejestr raków tarczycy oraz badania prowadzone nad czynnikami etiologicznymi raka tarczycy w obszarze niedoboru jodu i po awarii w Czernobylu. Trzeci obszar badawczy to badania nad lekiem zarówno w obrębie wieloośrodkowych badań krajowych jak i międzynarodowych. Następny obszar badawczy to rozwijanie technik izotopowych i badania nad nowymi zastosowaniami izotopów w diagnostyce układu endokrynnego jak również obserwacje kliniczne zespołów endokrynologicznych. Szczególnie intensywne prace trwają aktualnie nad epidemiologią i identyfikacją czynników ryzyka cukrzycy I i II typu w obszarze miasta i byłego województwa krakowskiego oraz nad niedoborem jodu wśród dzieci szkolnych, dorosłych oraz kobiet w ciąży. Klinika bierze również udział w wieloośrodkowych badaniach krajowych nad konsekwencjami awarii w Czenobylu.

Klinika stanowi centrum kształcenia w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i fizyki medycznej. Dydaktyką objęci są studenci medycyny oraz Akademii Górniczo ? Hutniczej. W Klinice prowadzone są prace magisterskie studentów Wydziału Fizyki Medycznej i Techniki Jądrowej AGH. Odbywają się tu także egzaminy specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii oraz tygodniowe kursy w zakresie diabetologii i endokrynologii dla lekarzy specjalistów z całej Polski (w ramach szkolenia dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). Klinika bierze też udział w sesjach szkoleniowych z tyreologii i innych dziedzin endokrynologii.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: (12) 424-75-00, 421-39-25, fax 421-40-54
Sekretariat Ruchu Chorych: (12) 424-75-00
Rejestracja Poradni Przyklinicznej: (12) 424-75-08
Poradnia Przykliniczna: (12) 424-75-05, 424-75-06, 424-75-07
Pracownia Medycyny Nuklearnej: (12) 424-75-11
Pracownia Usg i Biopsji: (12) 424-75-15
Pracownia Radioimmunologii: (12) 424-75-14
Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego: (12) 424-75-09
Dyżurka Lekarska: (12) 424-75-01, 424-75-02
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-75-03, 424-75-04

Lekarze pracujący na tym oddziale

Bohdan Huszno
Bohdan Huszno »
ocena: 0
endokrynolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy