Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach »

Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • Katowice
  • ul. Medyków 14

Opis:

Powołany w 1974 r. Międzyinstytutowy Zakład Anestezjologii i Reanimacji ŚAM został usytuowany w nowo oddanym do użytku szpitalu CSK w Katowicach Ligocie. W roku 1982 Zakład przekształcono w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, która od tego czasu funkcjonuje w strukturach akademickich Wydziału Lekarskiego w Katowicach, a działalność leczniczo - usługową prowadzi w Centralnym Szpitalu Klinicznym ŚUM.

Zadania, postawione przed jednostką powołaną w 1974 roku, uwzględniały potrzeby:

uczelni - w zakresie dydaktyki przed i podyplomowej;
CSK i zlokalizowanego w nim zespołu klinik;
CMKP i WODKM w zakresie współpracy w podyplomowym, specjalistycznym kształceniu lekarzy i pielęgniarek;
specjalistycznego nadzoru w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla regionalnej i wojewódzkiej służby zdrowia;
konsultacyjne, opiniodawcze i współpracy interdyscyplinarnej.
Wszystkie te zadania realizowane były przez zespół lekarzy Katedry i Kliniki pod przewodnictwem pełniącej do 2003 roku funkcję kierownika - prof. dr hab. n. med. Anny Dyaczyńskiej - Herman. Po przejściu prof. dr hab. n. med. Anny Dyaczyńskiej - Herman na emeryturę kierownictwo Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęła dr hab. n. med. Ewa Karpel prof. nadz. ŚUM - od grudnia 2003 r również kierownik Katedry.
Aktualnie kadrę jednostki stanowią:1 samodzielny pracownik nauki, 8 nauczycieli akademickich (w tym 5 specjalistów ze stopniem naukowym dr n. med.), 9 lekarzy - pełnoetatowych pracowników szpitala, 7 lekarzy rezydentów oraz personel pielęgniarski (51 osób) i 2 pracownice administracyjne.

Zespół pracowników Oddziału Klinicznego prowadzi działalność leczniczo - usługową w zakresie intensywnej terapii w oddziale szpitalnym, a w zakresie anestezjologii pomocy doraźnej i resuscytacji krążeniowo - oddechowej w całym szpitalu we współpracy ze wszystkimi klinicznymi jednostkami organizacyjnymi.

Działalność leczniczo - usługowa Oddziału Klinicznego obejmuje:

znieczulenia do wszystkich typów zabiegów, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, wykonywane u chorych wszystkich grup wiekowych, zarówno w klinikach zabiegowych, jak i nie zabiegowych, które funkcjonują w ramach SP CSK ŚUM (ok. 8 tys. znieczuleń rocznie, w tym 1,2 tys. przewodowych);
analgezję porodu fizjologicznego (ok. 60 rocznie);
konsultacje chorych głównie w zakresie towarzyszących schorzeń układowych - w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczulenia i leczenia operacyjnego;
pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych znieczuleniach;
intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życia (ok. 300 chorych rocznie)
doraźne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo - oddechowej
Referencyjna pozycja naszego Szpitala powoduje, że ok. 30 % znieczuleń dotyczy chorych obciążonych wysokim stopniem ryzyka, częstokroć w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Anestezjolodzy czynnie uczestniczą w działalności leczniczej wszystkich klinik poprzez doraźne interwencje obejmujące zabezpieczenia dostępów do układu żylnego obwodowego i centralnego, ocenę, monitorowanie i wspomaganie czynności układu oddechowego z zabezpieczeniem drożności górnych dróg oddechowych i wentylacją mechaniczną oraz diagnostykę i leczenie wstrząsu. Stały dyżur resuscytacyjny zapewnia bezpieczeństwo wszystkim chorym hospitalizowanym w szpitalu.

W Oddziale łóżkowym Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczeni są chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani z zewnątrz lub z innych oddziałów szpitala, a wyniki stosowanej intensywnej terapii opisane średnio 7 - dniowym okresem hospitalizacji i 38 % śmiertelnością nie odbiegają od standardów światowych. Klinika prowadzi owocną współpracę z Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii w leczeniu ciężkich obrażeń i krwotoków mózgowych, z klinikami położnictwa i ginekologii, w terapii ciężkich stanów położniczych a także z Oddziałem Klinicznym Gastroenterologii i Chirurgii Przewodu pokarmowego w kompleksowej diagnostyce i terapii chorób trzustki. W tym zakresie ośrodek traktowany jest jako referencyjny w skali regionu a możliwości kadrowe i sprzętowe (w tym od niedawna dostępna ciągła terapia nerkozastępcza) warte są dalszego rozwijania i promocji. Szczególnie wart podkreślenia jest stały udział anestezjologów w zabezpieczaniu i analgosedacji pacjentów poddawanych endoskopowym zabiegom diagnostycznym i terapeutycznym oraz z zakresu radiologii interwencyjnej.

Personel Oddziału Klinicznego współpracuje też z Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnym do spraw transplantacji "Poltransplant" w zakresie kwalifikacji, przygotowań i organizacji pobrań narządów do przeszczepów ze zwłok.

W SP CSK ŚUM lekarze anestezjolodzy sprawują też ważne funkcje: przewodniczącego Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, pełnomocnika dyrektora ds. gospodarki krwią, koordynatora resuscytacji krążeniowo - oddechowej, koordynatora pobrań wielonarządowych, przewodniczącego zespołu ds. leczenia żywieniowego i inne. Dr n. med. Konstancja Grzybowska pełni od kwietnia 2007 roku funkcję Dyrektora ds. Medycznych SP CSK ŚUM.

Lekarze anestezjolodzy czynnie uczestniczą w podyplomowym kształceniu lekarzy, pielęgniarek, pracowników policji, straży pożarnej, współpracując w tym zakresie z CMKP, WODKM, Kolegium Kształcenia Podyplomowego ŚUM, towarzystwami naukowymi innych specjalności, Izbą Lekarską i Izbą Pielęgniarską oraz innymi zainteresowanymi instytucjami.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP CSK ŚUM jest też organizatorem lub współorganizatorem licznych kursów, szkoleń, sympozjów i konferencji koniecznych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku z pracą w lecznictwie lub służbach paramedycznych. Jednostka ta jest miejscem działania komisji egzaminacyjnych dla specjalizujących się lekarzy.

Działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia z zakresu pierwszej pomocy lekarskiej dla studentów II roku oraz anestezjologii i intensywnej terapii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach, kształcenie z zakresu pierwszej pomocy i aparatury medycznej dla studentów Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także zajęcia o tej tematyce dla studentów anglojęzycznych ŚUM.

Działalność naukowa obejmuje publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach, często we współpracy z pracownikami innych jednostek organizacyjnych, a także opiekę nad przewodami doktorskimi oraz uczestnictwo w międzynarodowych badaniach klinicznych.

Lekarze anestezjolodzy - pracownicy SP CSK uczestniczą w licznych konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach i stażach zagranicznych oraz szkoleniach. Od chwili powstania K A i T współpracuje na zasadach wzajemności ze wszystkimi akademickimi ośrodkami o podobnym charakterze, a szczególnie z Katedrami i Klinikami Anestezjologii i Intensywnej Terapii we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Rozwijana jest również stale owocna współpraca z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (kierownik, ordynator Oddziału członkiem Zarządu Głównego), Polską Grupą ds. Sepsy, Polską Radą Resuscytacji.

Lekarze anestezjolodzy - pracownicy SP CSK współpracują także z instytucjami potrzebującymi fachowych opinii i konsultacji (policja, prokuratura, sądy i inne), gdy trzeba - uczestniczą w konsyliach lekarskich.

Lekarze pracujący na tym oddziale

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy

Dodaj swoją opinię