Regulamin

 

Regulamin


I Preambuła i definicje

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego CentrumMedica.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników oraz Klientów CentrumMedica.pl.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w CentrumMedica.pl, prawa i obowiązki gości serwisu oraz zarejestrowanych Użytkowników i Klientów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Centrum Medica z tytułu świadczenia usług.

 2. CentrumMedica - należy przez to rozumieć Emocni.pl spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie.

 3. CentrumMedica.pl - serwis, który skupia wokół siebie osoby zainteresowane tematyką zdrowotną i medyczną. Podstawową funkcjonalnością jest prezentowanie Wizytówek lekarzy/oddziałów szpitalnych. Wizytówki te są tworzone/oceniane/rekomendowane przez Użytkowników/Klientów serwisu, prezentowane w miejscach opisów chorób i dyskusji opisanych podobnymi słowami kluczowymi.

 4. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do edycji własnego profilu oraz do innych usług oferowanych przez CentrumMedica w ramach serwisu CentrumMedica.pl.

 5. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub placówkę medyczną która poprzez akceptację Regulaminu oraz przejście procedury rejestracyjnej i weryfikacyjnej uzyskuje dostęp do edycji własnej Wizytówki oraz innych usług w ramach serwisu CentrumMedica.pl. Procedura weryfikacyjna obejmuje kontakt Administratora z osobą, której konkretna wizytówka dotyczy oraz sprawdzenie, czy zgłaszana osoba występuje w ogólnopolskim spisie lekarzy (weryfikacja poprzez nr pozwolenia wykonywania zawodu).

 6. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w CentrumMedica.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu (Polityka Prywatności CentrumMedica.pl).

 7. Wizytówce - należy przez to rozumieć zbiór danych o Kliencie (zawierających m.in. imię, nazwisko, nazwę placówki, numer telefonu, adres osoby/placówki, której Wizytówka dotyczy) zamieszczanych na warunkach określonych w Regulaminie, Załączniku nr 1 do Regulaminu (Polityka Prywatności CentrumMedica.pl) oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu (Cennik usług oferowanych przez CentrumMedica w ramach serwisu CentrumMedica.pl). Każdą Wizytówkę zarejestrowani Użytkownicy i Klienci mogą oceniać i komentować.

 8. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych CenrtumMedica.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem/Klientem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu (w przypadku Użytkownika) i w Wizytówce (w przypadku Klienta), możliwość modyfikacji ustawień Konta.

 9. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez CentrumMedica, odpowiedzialne za prowadzenie CentrumMedica.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników/Klientów oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników/Klientów.


II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3.

 1. Rejestrując Konto Użytkownik/Klient wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, Załącznika nr 1 do Regulaminu i Załącznika nr 2 do Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także udostępnia CentrumMedica swoje dane, a w przypadku osoby fizycznej swoje dane osobowe.

 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Administratorów serwisu, poprzez wysłanie wiadomości na adres: admin@centrummedica.pl.

§ 4.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników/Klientów korzystania z usług świadczonych przez CentrumMedica w ramach CentrumMedica.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego znajdującego się w serwisie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co skutkuje założeniem Konta Użytkownika/Klienta w ramach CentrumMedica.pl.

 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn.

 4. CentrumMedica rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika/Klienta przez Administratorów.

 5. Użytkownik/Klient rozwiązuje Umowę poprzez: zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom poprzez wysłanie maila o temacie „USUŃ KONTO” na adres admin@centrummedica.pl.

 6. Usunięcie konta Użytkownika przez Administratora nie skutkuje usunięciem wszystkich danych, które Użytkownik podał podczas rejestracji. Usunięty zostaje z serwisu w całości Profil Użytkownika. Usunięcie wszystkich danych osobowych Użytkownika następuje na wyraźne żądanie Użytkownika. W takim przypadku Administrator dokonuje niezwłocznie usunięcia danych osobowych Użytkownika, z wyłączeniem danych, które:

 • Są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z usługi,

 • Są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

 • Pozwolą na uniknięcie ponownego wykorzystania danych użytkownika.

Zamieszczone przez Użytkownika zdjęcia, komentarze do zdjęć, wpisy na forum, oceny oraz zaakceptowane przez Administratora Wizytówki, zgłoszone uprzednio przez Użytkownika żądającego usunięcia Konta, nie zostaną usunięte z serwisu.

 1. Usunięcie konta Klienta przez Administratora skutkuje usunięciem wszystkich danych, które Klient podał podczas rejestracji, a także zablokowaniem możliwości edycji własnej Wizytówki. Wizytówka Klienta żądającego usunięcia Konta pozostaje w serwisie w wersji podstawowej, którą zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu stanowi „Pakiet 1”. Zamieszczone przez Klienta zdjęcia, komentarze do zdjęć, wpisy na forum, oceny oraz zaakceptowane przez Administratora Wizytówki innych lekarzy lub placówek medycznych, zgłoszone uprzednio przez Klienta żądającego usunięcia Konta, nie zostaną usunięte z serwisu.

 2. Wizytówka Klienta, który zgłasza żądanie usunięcia swojego Konta, może zostać całkowicie usunięta z serwisu CentrumMedica.pl na wyraźne życzenie Klienta. Zgłoszenie żądania usunięcia Wizytówki następuje poprzez wysłanie maila o temacie „USUŃ WIZYTÓWKĘ” na adres admin@centrummedica.pl.

 3. W przypadku zgłoszenia żądania przez Użytkownika lub Klienta usunięcia swojego Konta Administratorom, zgodnie z §4 ust. 5, usunięcie Konta nastąpi w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania.

 4. W przypadku zgłoszenia żądania przez Klienta usunięcia swojej Wizytówki Administratorom zgodnie z §9 ust. 8, usunięcie Wizytówki nastąpi w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania.


§ 5

 1. Dostęp do usług CentrumMedica.pl jest bezpłatny, z wyjątkiem usług opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu: „Cennik usług oferowanych przez CentrumMedica w ramach serwisu CentrumMedica.pl”.

 2. CentrumMedica zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za dowolne usługi świadczone w ramach CentrumMedica.pl. Centrum Medica zobowiązuje się poinformować o zmianach co najmniej 14 dni przed terminem ich wprowadzenia

 3. Jeśli użytkownik/Klient korzysta już z usługi, która ma stać się odpłatna, jest zobowiązany do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia opłaty powiadomić CentrumMedica o rezygnacji z usługi. Powiadomienie następuje poprzez wysłanie maila zawierającego w treści informację o rezygnacji z usługi, na adres admin@centrummedica.pl. Brak takiego zawiadomienia poczytywany jest za zgodę na odpłatność usługi.


§ 6. Centrum Medica zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania CentrumMedica.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do CentrumMedica.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Przeniesienie praw do CentrumMedica.pl w żaden sposób nie zmienia warunków, na jakich Użytkownik/Klient udostępnił swoje dane serwisowi oraz zamieścił materiały oraz nie naruszy jego praw, o których mowa w Regulaminie. Użytkownikowi/Klientowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem CentrumMedica. CentrumMedica przysługuje prawo do przekazania danych osobowych, zgromadzonych w związku z działaniami CentrumMedica.pl, innym podmiotom.


§ 7. CentrumMedica.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika/Klienta dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika i Wizytówce Klienta. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 

§ 8. Usługi określone w §5 świadczone są między innymi poprzez:

 1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
 2. udostępnienie Klientowi możliwości tworzenia/edytowania publicznie dostępnej Wizytówki,
 3. udostępnienie Użytkownikowi/Klientowi możliwości zamieszczania i usuwania zamieszczonych przez siebie wypowiedzi, komentarzy, artykułów,

 4. udostępnienie Użytkownikowi/Klientowi możliwości oceniania i komentowania Wizytówek pracowników służby zdrowia oraz placówek medycznych,

 5. umożliwienie Użytkownikowi/Klientowi komentowania zamieszczanych oraz zamieszczonych materiałów,

 6. umożliwienie Użytkownikowi/Klientowi nawiązywania kontaktu z innymi Użytkownikami i Klientami poprzez konto w CentrumMedica.pl,

 7. umożliwienie użytkownikowi/Klientowi zgłaszania Administratorowi nowych Wizytówek lekarzy i placówek,

 8. udostępnienie Użytkownikowi/Klientowi innych funkcjonalności w serwisie.


III Rejestracja i Konto

§ 9. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem CentrumMedica.pl/rejestracja.


§ 10. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.


§ 11. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.


§ 12. Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych w swojej Wizytówce.


§ 13. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika/Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

  1. wezwać Użytkownika/Klienta do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości i/lub

  2. zablokować Konto Użytkownika/Klienta do wyjaśnienia sprawy i/lub

  3. skasować Konto Użytkownika/Klienta.

 

§ 14. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika/Klienta danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 

§ 15. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Klienta, zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu/Wizytówce, odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w CentrumMedica.pl. CentrumMedica przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 16. Zrealizowanie procedury rejestracji w CentrumMedica.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika bądź Klienta, który:

  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu (w przypadku Użytkownika) lub Wizytówce (w przypadku Klienta),

  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, przerwach technicznych w działaniu CentrumMedica.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

 

§ 17.

 1. Użytkownik/Klient rejestrujący się w CentrumMedica.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez CentrumMedica danych osobowych jak również na przekazanie swoich danych osobowych, na podstawie stosownych umów zawieranych pomiędzy CentrumMedica a innymi podmiotami.

 2. Użytkownik/Klient może żądać od Administratora wskazania danych wszystkich podmiotów, którym jego dane osobowe zostały przekazane na podstawie zawartych umów, celem ewentualnego skierowania żądania uzupełnienia aktualizacji, sprostowania a także usunięcia danych osobowych tego Użytkownika/Klienta, znajdujących się w prowadzonym przez ten podmiot zbiorze danych.


§ 18. Użytkownik/Klient rejestrujący się w CentrumMedica.pl wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych i reklam, a także wyświetlanie mu materiałów o charakterze oferty handlowej i reklamowej. Zgoda ta dotyczy także reklam.

 

§ 19. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.


§ 20. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

 

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§ 21. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika/Klienta jest CentrumMedica. CentrumMedica przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika/Klienta CentrumMedica przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy ich rejestracji. Udostępnione przez Użytkownika/Klienta dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym CentrumMedica.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez CentrumMedica w celach statystycznych i marketingowych. Poza wyżej wskazanym przypadkiem dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa, jak również podmiotom trzecim na podstawie §17 niniejszego Regulaminu.

 

§ 22. CentrumMedica przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności CentrumMedica.pl stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

V Korzystanie z usług CentrumMedica świadczonych w ramach CentrumMedica.pl

§ 23. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie CentrumMedica.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik/Klient dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działanie Użytkownika/Klienta polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

§ 24. Użytkownik/Klient są zobowiązani w szczególności do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie CentrumMedica.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników bądź Klientów,

  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników bądź Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bądź Klientach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 25. Zabrania się umieszczania w CentrumMedica.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,

  4. reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych (chyba że zostało to uzgodnione uprzednio z CentrumMedica) oraz innych treści uznawanych jako spam,

  5. fotografii, filmów video oraz treści o charakterze pornograficznym, naruszających obowiązujące prawo, naruszających prawa osób trzecich, powszechnie uznanych za obraźliwe, obsceniczne, propagujących przemoc, nagannych moralnie, naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, mających negatywny wpływ na wizerunek CentrumMedica.pl.

 

§ 26. Treści i materiały określone w §25 oraz Konta osób je zamieszczających mogą zostać zmodyfikowane lub usunięte przez Administratorów bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika/Klienta o tym fakcie.

 

§ 27. Użytkownik/Klient zobowiązani są do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie Administratorowi.


V Komentarze

§ 28. Użytkownik/Klient zamieszczający w serwisie komentarze w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem CentrumMedica z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z CentrumMedica.pl bez podania przyczyny) tych treści.

 

§ 29. Przepis określony w § 28. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

 

§ 30. Użytkownik/Klient zobowiązują się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad persona oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone. W przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania Administratorowi przysługuje prawo usunięcia danej wypowiedzi.

 

VI Prawa autorskie

§ 31. Użytkownik/Klient poprzez umieszczenie danych, wizerunku, plików zdjęciowych, artykułów, lub wypowiedzi w CentrumMedica.pl wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników/Klientów w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w CentrumMedica.pl działań marketingowych.

 

§ 32. Użytkownik/Klient uprawnieni są do korzystania z danych, wizerunku, plików zdjęciowych, lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w CentrumMedica.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, plików zdjęciowych, artykułów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i Regulaminu.

 

§ 33. Użytkownik/Klient udziela CentrumMedica prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości.


§ 34. Użytkownik/Klient publikując w CentrumMedica.pl zarówno fotografie, jak i komentarze i artykuły zachowuje do nich pełne prawa autorskie. Bez zgody Użytkownika/Klienta zamieszczającego owe materiały nie mogą być one wykorzystywane w żaden możliwy sposób przez innych Użytkowników/Klientów serwisu.

 

VII Odpowiedzialność

§ 33. CentrumMedica nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę plików zdjęciowych, artykułów, komentarzy i innych informacji umieszczonych w CentrumMedica.pl przez Użytkownika/Klienta. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkownika/Klienta plików zdjęciowych oraz artykułów, do których nie posiada praw autorskich bądź zgody na ich publikację.

 

§ 34. Użytkownik/Klient ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w CentrumMedica.pl, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.


§ 35. CentrumMedica wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z CentrumMedica.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika/Klienta. Wszelkie umieszczone w nim informacje, komentarze i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem CentrumMedica.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.


§ 37. CentrumMedica zastrzega sobie prawo tworzenia i zamieszczania w serwisie Wizytówek Klienta w wersji podstawowej, którą zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu stanowi „Pakiet 1”, a także weryfikowanie Wizytówek zgłoszonych przez Użytkowników/Klientów, przed umieszczeniem ich w CentrumMedica.pl. Dane zawarte w Wizytówkach są danymi dostępnymi publicznie.


§ 38. CentrumMedica dokłada wszelkich starań by zweryfikować autentyczność informacji podanych w zaproponowanej przez Użytkownika/Klienta Wizytówce. W tym celu Administrator serwisu, przed dopuszczeniem wizytówki do serwisu, skontaktuje się z osobą, której dana wizytówka dotyczy, celem upewnienia się, iż prezentowane dane są poprawne i kompletne.


§ 39.

1. CentrumMedica nie odpowiada za wady fizyczne i prawne towarów i usług oferowanych przez inne osoby za pośrednictwem serwisu CentrumMedica.pl. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem CentrumMedica.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

2. Odpowiedzialność CentrumMedica za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

 

§ 40. CentrumMedica nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania CentrumMedica.pl w całości albo w części.

 

§ 41. W przypadku otrzymania przez CentrumMedica urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika/Klienta i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, CentrumMedica nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika/Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 42. CentrumMedica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu CentrumMedica.pl .

 

VIII Reklamacje

§ 43. Zakłócenia w funkcjonowaniu CentrumMedica.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach CentrumMedica.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika/Klienta poprzez zgłoszenie tego przy użyciu panelu „Zgłoś problem”, „Pomoc” lub „Kontakt”.

 

§ 44. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez CentrumMedica w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. CentrumMedica zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, w szczególności CentrumMedica nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy w ramach CentrumMedica.pl.

 

§ 45. CentrumMedica zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika/Klienta w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu CentrumMedica.pl, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika/Klienta.

 

§ 46. Reklamacje składane do CentrumMedica, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem CentrumMedica.pl nie będą rozpatrywane. CentrumMedica nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

IX Przepisy przejściowe i końcowe

§ 47. CentrumMedica zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

 

§ 49.

 1. Centrum Medica zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników/Klientów, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

 2. Użytkownik/Klient ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie mają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

 3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od CentrumMedica.

 

§ 50. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi i Klientowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik i Klient zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z CentrumMedica na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

 

§ 51. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dniem 20 lipca 2012 r.