Polityka prywatności

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Polityka Prywatności CentrumMedica.pl


 1. WSTĘP

Korzystając z serwisu CentrumMedica.pl Użytkownik/Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności przyjętej przez CentrumMedica. Zasady te określają sposób gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Klientów serwisu. 1. GROMADZENIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH/KLIENTACH

CentrumMedica zbiera dane z następujących źródeł

 • formularz rejestracyjny - gdzie konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika/Klienta, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto.

 • Cookies - CentrumMedica.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników/Klientów.

 • adresy IP - informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez CentrumMedica.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 • korespondencja elektroniczna z Użytkownikami/Klientami - jej celem jest zapewnienie szybkiej odpowiedzi na zapytania Użytkowników/Klientów oraz informowanie o wszelkich zmianach wprowadzanych w ramach serwisu CentrumMedica.pl.

 • formularz subskrypcji newslettera - używany jest do informowania o nowych opcjach serwisu oraz do przesyłania wybranych istotnych informacji dotyczących tematyki serwisu. 1. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA/KLIENTA


 1. Użytkownik/Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.

 2. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których konto w CentrumMedica.pl zostało zablokowane ze względu na niedozwolone korzystanie z serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zapobieżenia ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 1. ZASADY PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika/Klienta jest CentrumMedica sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bydgoszczy. CentrumMedica przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Polityce Prywatności CentrumMedica.pl.

 2. CentrumMedica.pl zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta w celu:

 • umożliwienia zalogowania się Użytkownika/Klienta do systemu,

 • świadczenia usług elektronicznych na odpowiednim poziomie i dostosowania ich do potrzeb Użytkowników/Klientów,

 • prowadzenia analiz statystycznych m.in. dotyczących odpowiedzialności serwisu, analiz demograficznych,

 • dostosowania treści marketingowych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników/Klientów,

 • informowania o zmianach i nowościach w serwisie,

 • dostarczania subskrybowanego newslettera,

 • bieżących kontaktów z Użytkownikami/Klientami, partnerami serwisu, itp.

 • rozstrzygania ogłoszonych konkursów, rankingów itp.

 • wysyłania korespondencji elektronicznej o charakterze komercyjnym (w szczególności reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej), o ile Użytkownik/Klient wyraził na to zgodę

 1. CentrumMedica.pl zastrzega sobie prawo dołączania reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do korespondencji przychodzącej i wychodzącej z konta systemowego.

 2. CentrumMedica.pl udostępnia dane osobowe Użytkowników/Klientów osobom trzecim, tylko i wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik/Klient wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych, za które uznaje się akceptację postanowień Regulaminu, w szczególności § 17 Regulaminu,

 • na wniosek organów władzy publicznej upoważnionych do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa (policja, prokuratura, sądy itp.), w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Użytkownika/Klienta,

 • na pisemny wniosek osoby trzeciej, w przypadku podejrzenia naruszenia posiadanych przez nią autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/zdjęcia/produktu/usługi; podmiot występujący z wnioskiem jest zobowiązany do udokumentowania faktu posiadania tychże praw.


 1. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA/KLIENTA

 1. Dane osobowe Użytkowników/Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające pełną ich ochronę. Zastosowane rozwiązania są zgodne z:

 • wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

 • wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Dostęp do bazy posiada jedynie Administrator.


 1. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

 1. CentrumMedica.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w CentrumMedica.pl.

 2. Użytkownik/Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w CentrumMedica.pl odsyłacz.
 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


O jakichkolwiek zmianach dokonywanych w Polityce Prywatności Użytkownicy/Klienci zostaną poinformowani w terminie 14 dni przed wprowadzeniem owych zmian. 1. KONTAKT


Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres admin@centrummedica.pl